Oferty pracy ZUT w Szczecinie

ZUT zatrudnieni inspektora ochrony radiologicznej 23.08.2017 13:43

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17 zaprasza do złożenia pisemnych ofert dotyczących zatrudnienia w ramach umowy zlecenia przez okres 24 miesięcy tj. od 1.10.2017r. do 30.09.2019r. na: wykonanie czynności  inspektora ochrony radiologicznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Dz.U.2017r., poz.576 tekst jednolity – Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe) niezbędnych czynności wskazanych w art.72 tej ustawy (jako minimum):

1.  Do zakresu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej należy nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki organizacyjne uczelni wymagań ochrony radiologicznej,  w tym w szczególności:

1)      nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających
w jednostce w warunkach narażenia;

2)      nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3)      opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej;

4)      dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej;

5)      ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego;

6)      współpraca z Inspektoratem BHP, specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej oraz osobami wdrażającymi program zapewnienia jakości i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

7)      wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień;

8)      występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz informowanie o tym organu, który wydał zezwolenie;

9)      nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne;

10)  nadzór nad postępowaniem ze źródłami promieniotwórczymi, materiałami jądrowymi oraz odpadami promieniotwórczymi w sytuacji przekształcenia jednostki organizacyjnej lub zakończenia przez nią działalności oraz informowanie organu, który wydał zezwolenie, o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tym zakresie;

11)  sporządzanie okresowego sprawozdania przedstawianego rektorowi dotyczącego działań inspektora ochrony radiologicznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

12)  ilość godzin wykonywanych czynności w miesiącu – 16 godzin.

2. Do zakresu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej należy:

1)      występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zmianę warunków pracy pracowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniają taki wniosek;

2)      wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii, w ramach badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz sprawności i właściwego użytkowania przyrządów pomiarowych;

3)      sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i występowanie z wynikającymi z tego wnioskami do kierownika jednostki organizacyjnej;

4)      występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy, jeżeli wnioskowane zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki określonych w zezwoleniu.

3. Czynności z zakresu ochrony radiologicznej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje, tj. uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej wydane przez Państwową Agencję Atomistyki typu: IOR-1. Wymagane co najmniej 3 letnie doświadczenie
na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej.

4. Pracownikiem ZUT w Szczecinie, uprawnionym do kontaktowania się w sprawach niniejszego postępowania jest: mgr inż. Aleksandra Borek st. inspektor ds. bhp - Inspektorat BHP, nr tel. 91 449-60-25.

5. Opis sposobu przygotowania i obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy skalkulować   jako oczekiwane wynagrodzenie w okresie 24 miesięcy z zakresem czynności wskazanym powyżej, wykonywanym w 24 etapach. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia na każdy z etapów w wymiarze 1/24 wynagrodzenia stanowiącego cenę oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną przy spełnieniu warunków (oczekiwań) Zleceniodawcy, wskazanych w pkt.3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

6.  Informacje dotyczące terminu i miejsca złożenia oferty

Ofertę pisemną wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej: „Zatrudnienie inspektora ochrony radiologicznej w ZUT w Szczecinie” w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17, I p. (pok.119) w terminie do dnia 12.09.2017r. do godz. 10:00.

7.  Zastrzeżenie

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona żadna oferta, lub najkorzystniejsza oferta zawierać będzie cenę znacznie przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zlecenia.
Kierownik Inspektoratu BHP, mgr Marzena Hawryłeczko