Oferty pracy ZUT w Szczecinie

Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska 01.08.2017 08:39

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych lub złożona rozprawa doktorska w dyscyplinie inżynieria chemiczna;
 • studia magisterskie ukończone na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • zagraniczny staż naukowy;
 • dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje, w których wykorzystano wyniki własnych badań eksperymentalnych i numerycznych;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych;
 • pozytywna opinia Kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej (w przypadku Kandydata bez stopnia naukowego doktora, również informacje o perspektywach uzyskania doktoratu);
 • udokumentowana umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska;
 • ukończony kurs doskonalenia pedagogicznego; 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagania pożądane:

 • udokumentowaną pracę w zespole badawczym;
 • umiejętność prowadzenia prac eksperymentalnych związanych z zastosowaniem specjalistycznej aparatury badawczej służącej do optycznych pomiarów w płynach;
 • znajomość kodów CFD oraz doświadczenie w prowadzaniu badań związanych z symulacjami numerycznymi operacji inżynierii chemicznej;
 • umiejętność projektowania i budowy instalacji badawczych;
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej związanej z mechanicznym mieszaniem cieczy o złożonych parametrach reologicznych;
 • doświadczenie w obsłudze zestawów edukacyjnych wyposażonych w ogniwa paliwowe i ogniwa fotowoltaiczne;
 • kandydat powinien wykazać się udziałem w konferencjach naukowych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do Rektora ZUT w Szczecinie. Na podaniu należy umieścić dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).
 2. Życiorys w formie CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 5. Informację o odbytych stażach naukowych i przemysłowych.
 6. Dokument ukończenia kursu doskonalenia pedagogicznego.
 7. Informację o innych osiągnięciach, uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 8. Oświadczenie, że ZUT w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Technologii  i  Inżynierii Chemicznej, 71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 sierpnia 2017 r.  godz. 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2017 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty (kandydatury).

PRODZIEKAN DS. OGÓLNYCH i NAUKI
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw.