Oferty pracy ZUT w Szczecinie

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka 07.09.2017 13:50

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na podstawie art. 118a, ust 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz praktyczne przygotowanie zawodowe w specjalności żywienie człowieka i dietetyka - samodzielnie prowadzić gabinet dietetyczny co najmniej 3 lata. Kandydaci na stanowisko adiunkta muszą posiadać doskonałą umiejętność organizacji pracy w zespole oraz prowadzenia zajęć w języku polskim.

Od kandydatów wymaga się:

 1. doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów: podstawy żywienia, żywienie sportowców  uprawiających różne dyscypliny, patofizjologia człowieka, alergeny pokarmowe;
 2. przedstawienia co najmniej trzech prac naukowych, kierunkowo związanych z tematyką technologii żywności (najlepiej z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w tym dwóch tematycznie związanych ze sportem; doświadczenia i osiągnięć w prowadzeniu koła studenckiego;
 3. umiejętności ułożenia zbilansowanych diet dedykowanych zwłaszcza sportowcom oraz praktycznego stosowania metod badawczych umożliwiających ocenę zmian zachodzących w ustroju sportowców w trakcie stosowania diet, przeprowadzenia badań biochemicznych oraz oceniających gospodarkę wolnorodnikową, umiejętności pracy z HPLC  potwierdzoną świadectwem ukończenia kursu i przynajmniej 4 latami pracy z tą aparaturą;
 4. uprawnienia audytora wewnętrznego HACCP potwierdzone dyplomem;

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 oraz art. 114, ust. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Wnioski powinny zawierać:

 • zgłoszenie uczestnictwa w konkursie,
 • życiorys zawierający informacje o przebiegu kariery zawodowej,
 • spis publikacji,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopie dokumentów potwierdzających formalne uprawnienia do ubiegania się o stanowisko,
 • oświadczenie, że ZUT w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć naukowych kandydata. 

Termin zgłaszania wniosków

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w formie elektronicznej na adres: Marta.Tokarczyk@zut.edu.pl w terminie do 22 września 2017 r. do godziny 15:00 z dopiskiem „konkurs na adiunkta w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka”.

Forma zatrudnienia

 • na czas określony jako podstawowym miejscu zatrudnienia

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 26 września 2017 r.