Oferty pracy ZUT w Szczecinie

Dziekan Wydziału Ekonomicznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem dra hab. w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Doradztwa w Agrobiznesie 06.09.2017 14:33

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem dra hab. w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Doradztwa w Agrobiznesie

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U  2016, poz.  1842 z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia
 • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w uczelniach;
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk ekonomicznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • złożenie deklaracji o zaliczeniu do minimum kadrowego (studia I i II stopnia);
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
 2. życiorys w formie CV;
 3. wykaz prac naukowo – badawczych;
 4. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;
 5. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia dra i dra hab.;
 6. dokument stwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego;
 7. oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;
 8. oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami);
 9. zaświadczenie o stanie zdrowia;
 10. oświadczenie o niekaralności;
 11. dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe i dydaktyczne.

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie (www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.6) w terminie do 05.10.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.10.2017 r.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).