Oferty pracy ZUT w Szczecinie

Dziekan WTMIT ZUT ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego 11.08.2017 11:19

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

Na podstawie art. 118 a, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zapisach Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 2. Dorobek naukowy związany z dyscypliną budowa i eksploatacja maszyn, w szczególności maszyn, urządzeń lub konstrukcji okrętowych udokumentowany publikacjami naukowymi w czasopismach naukowych indeksowanych w bazach czasopism Scopus lub Web of Science w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu.
 3. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć obejmujących zagadnienia z zakresu przedmiotów realizowanych w ramach kierunków studiów: oceanotechnika, transport, chłodnictwo i klimatyzacja prowadzonych na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu.
 4. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego poświadczona certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej wg CEFR.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy, wypełniony według wzoru Działu Kadr ZUT w Szczecinie
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 5. Wykaz dorobku naukowego kandydata (kserokopie publikacji i innych dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia naukowe).
 6. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej wg CEFR.
 7. Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty na konkurs należy przesłać lub złożyć na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu (pokój 104), al. Piastów 41, 71-065 Szczecin.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21.08.2017 r, godz. 1400

Termin rozstrzygnięcie konkursu:  6.09.2017 r

DZIEKAN

Wydziału Techniki Morskiej i Transportu

Dr hab. inż. Maciej Taczała,

prof. nadzw ZUT